PolskiEnglish

Aktualności

3 Strony

Skocz do strony

< 1 2 3 >
2017-02-17

Zapytanie ofertowe

W związku z ubieganiem się przez Biuro Projektów Biprostal Sp. z o.o. o uzyskanie dotacji w ramach programu Bon na doradztwo zapraszamy firmy uprawnione do wykonania tego zamówienia o składanie ofert wg poniższej specyfikacji.

Załącznik nr 2

do wniosku o dofinansowanie

CZĘŚĆ A Wzór zapytania ofertowego

 1.                   Dane Zamawiającego:

Nazwa Zamawiającego

BIURO PROJEKTÓW BIPROSTAL SP. Z O.O.

Adres siedziby

UL. KRÓLEWSKA 57, 30-081 KRAKÓW

NIP

6772368370

Osoba do kontaktu

grzegorz.balda@biprostal.com.pl

Nr telefonu

12- 29-34-460

Adres e-mail

sekretariat@biprostal.com.pl

 2.                   Dane dotyczące zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Zamawiającemu prowadzących do optymalizacji zarządzania kapitałem ludzkim.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca:

- dokona opracowania macierzy kompetencji, zgodnie ze standardem EQF i PRK

- opracuje testy kompetencji dla poszczególnych kompetencji,

- przeprowadzi audyt kompetencji oraz wskaże luki kompetencyjne poszczególnych pracowników objętych systemem.

 

Termin realizacji zamówienia

 • od dnia 15 maja 2017 do dnia 31 października 2017.

Termin i sposób składania ofert

 • od dnia 17 lutego 2017 do dnia 24 lutego 2017

e-mail sekretariat@biprostal.com.pl

Termin związania ofertą

 120 dni

 3.                   Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Lp.

Warunek udziału w postępowaniu

Opis w jaki sposób Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunku

1.

Podmiot posiada siedzibę na terenie RP i akredytację Ministerstwa Rozwoju - akredytacja ośrodka innowacji  lub

Dokument potwierdzający posiadanie akredytacji ośrodka innowacji (akredytacja Ministerstwa Rozwoju)Podmiot posiada siedzibę na terenie RP i jest wpisany do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Dokument potwierdzający wpis do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez PARP.

2.

Podmiot dysponuje odpowiednim potencjałem, w tym potencjałem kadrowym do wykonania przedmiotu zamówienia

Posiada 2 konsultantów dysponujących umiejętnościami przygotowania macierzy kompetencji i prowadzenia oceny kompetencji, zgodnie z PRK i EQF. 

W ostatnich 2 latach wykonał przynajmniej 2 zamówienia o charakterze tożsamym z niniejszym zapytaniem.

 

  4.                   Kryteria oceny ofert:

Kryterium obligatoryjne cena

Liczba punktów, którą można zdobyć za kryterium cena

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena

 

100

Pc=(Cmin/Cc) x pkt max

gdzie:

Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena

Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert

Cc – cena brutto oferty badanej

Pktmax – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium cena

 
   
   
 
   
   

 5.                   Informacje dodatkowe:

Wytyczne do przygotowania oferty

 1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
 2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3.  Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
 4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 5. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
 6. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 część B do wniosku o dofinansowanie.

Informacja dotycząca powiązań kapitałowych
lub osobowych

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)                  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)                  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)                   pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)                  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Informacja dotycząca zmiany umowy

Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego, za wyjątkiem zmian nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria oceny ofert (np. zmiana dotycząca danych adresowych stron umowy).

Informacja dotycząca finansowania przedmiotu zamówienia

Zamawiający ubiega się o przyznanie dofinansowania, na wykonanie przedmiotu zamówienia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.4.5 BONY NA DORADZTWO Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

…………………………………………………….

(data i podpis Zamawiającego)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 2

do wniosku o dofinansowanie

CZĘŚĆ B Wzór oferty

 1. 1.                  Dane oferenta:

Nazwa oferenta

 

Adres siedziby

 

NIP

 

Osoba do kontaktu

 

Nr telefonu

 

Adres e-mail

 

 

 1. 2.                  Dane dotyczące zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia/zakres oferty

 

Cena netto zamówienia

 

Cena brutto zamówienia (Cena zawiera wynagrodzenie za przeniesienie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wszelkich autorskich praw majątkowych do dzieł powstałych w ramach projektu oraz za przeniesienie wszelkich praw do dóbr własności przemysłowej i intelektualnej, które mogą powstać w związku z realizacją usługi[1]).

 

Termin realizacji zamówienia

 • od dnia … do dnia …

Termin związania ofertą

… dni

 

 1. 3.                  Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot należy do kategorii i dołączam dokumenty potwierdzające spełnienie warunku:

 

 

 

 

□  podmiot posiada siedzibę na terenie RP i akredytację Ministerstwa Rozwoju – akredytacja ośrodka innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne lub

□  podmiot posiada siedzibę na terenie RP i jest ujęty w prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Bazie Usług Rozwojowych (BUR)

 

 

 

 

Oświadczam, że posiadam następujący potencjał kadrowy, który zostanie wykorzystany do wykonania przedmiotu zamówienia:

 

 

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł naukowy (jeśli dotyczy)

Posiadane wykształcenie/doświadczenie/ umiejętności

Zakres prac w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia

 

 

 

 

 

           

 

 1. 4.                  Oświadczenia/zobowiązania Wykonawcy:

1.

Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,
a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)       uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)       posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)       pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2.

Zobowiązuję się do przygotowania pisemnego raportu z wykonanej usługi, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie. Raport zostanie sporządzony przez osoby wskazane jako potencjał kadrowy w niniejszej ofercie i będzie podstawą do wypłacenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 1. 1.                  Dodatkowe informacje/załączniki (jeśli dotyczy):

Dodatkowe informacje

 

Spis dołączonych załączników (jeśli dotyczy)

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………

data, pieczęć oraz czytelny podpis Wykonawcy[1]Szczegółowe uregulowania w zakresie przeniesienia ww. praw własności intelektualnej, w  tym pola eksploatacji zostaną uregulowane w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

2012-08-09

Powstanie spółki BP Biprostal Sp. z o.o.

W dniu 1 kwietnia 2012 r. została utworzona nowa spółka pod nazwą Biuro Projektów BIPROSTAL Sp. z o.o.
Nowa spółka, do której przeniesiony został cały pion projektowy kontynuuje dotychczasową działalność BIPROSTAL S.A. Firmy Inżynieryjno-Konsultingowej

2012-01-11

Iluminacja mozaiki

W dniu 19 stycznia 2012 r. o godz. 17.00 odbędzie się z udziałem Prezydenta Miasta Krakowa Pana Jacka Majchrowskiego prezentacja odrestaurowanej, największej w Polsce modernistycznej mozaiki zdobiącej budynek BIPROSTAL S.A. w Krakowie wraz z  inauguracją jej iluminacji świetlnej.

2011-09-19

Odsłonięcie odnowionej mozaiki

Po renowacji została odsłonięta ceramiczna mozaika, która zdobi cała ścianę 55-metrowego wieżowca naszej firmy. Kubistyczna mozaika jest autorstwa Celiny Styrylskiej
-Taranczewskiej, powstała w latach 50-tych ubiegłego wieku i została wpisana do rejestru zabytków. Należy ona do nielicznych takiego rodzaju dzieł architektonicznych nie tylko w Krakowie ale i w całej Polsce.

Polecamy artykuł na ten temat w Gazecie Wyborczej

http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,35798,10249672,Biprostal_odslania_odnowiona_mozaike.html

2011-01-05

Udział naszej firmy w programie międzynarodowej wymiany praktyk studenckich

Biprostal S.A. otrzymał podziękowania od Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i Komitetu Lokalnego IAESTE za udział w programie międzynarodowej wymiany praktyk studenckich w roku akademickim 2009/2010.

3 Strony

Skocz do strony

< 1 2 3 >