Biprostal SA - Centrum BiurowePolskiEnglish

Aktualności

3 Strony

Skocz do strony

1 2 3 >
2018-05-25

Informacja dla klientów i kontrahentów dotycząca przetwarzania danych osobowych

Wobec tego, iż w związku z naszą współpracą mogą zostać dostarczone dane, które mogą wyczerpywać definicję „danych osobowych” Biuro Projektów BIPROSTAL Sp. z o.o. przekazuje następującą Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Biuro Projektów BIPROSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 57;

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora danych oraz realizacji zawartych umów;
 2. Odbiorcami tych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w proces współpracy, a dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia okresu naszej współpracy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający możliwości  dochodzenia roszczeń pomiędzy stronami z tytułu umowy;
 3. Osoby, których dane osobowe dotyczą mają prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jak również  wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu oraz realizacji umowy.

2018-03-01

OFERTY PRACY

Poszukujemy osoby na stanowisko Projektant/Starszy Asystent  ELEKTRYK

Miejsce pracy: Kraków

Zakres obowiązków:

Projektowanie instalacji elektrycznych, głównie w sektorze metalurgicznym i energetycznym, w szczególności:

 • instalacji zasilania i sterowania napędami, połączenia do systemów sterowania procesem technologicznym (DCS, PLC)
 • stacji transformatorowych SN/nn, rozdzielnic SN, nn
 • instalacji uziemiających i ochrony odgromowej
 • instalacji oświetlenia elektrycznego
 • tworzenie specyfikacji technicznych
 • przygotowywanie technicznych zapytań ofertowych
 • nadzór nad realizacją projektów

Oferujemy:

 • zatrudnienie i rozwój w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
 • przyjazne i komfortowe warunki pracy
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji;
 • dostęp do nowoczesnych narzędzi informatycznych;
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe o kierunku elektrycznym
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie wykonywania dokumentacji projektowej min. 2 lata,

uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych będą dodatkowym atutem.

 • znajomość oprogramowania AutoCad, EPLAN lub innych do wspomagania projektowania
 • umiejętność organizacji pracy, samodzielność, dyspozycyjność.
 • dobra znajomość języka angielskiego

 

Poszukujemy osoby na stanowisko Projektant/Starszy Asystent AKPiA

Miejsce pracy: Kraków

Zakres obowiązków:

Projektowanie instalacji AKP i automatyki, głównie w sektorze metalurgicznym
i energetycznym w szczególności:

 • tworzenie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji AKPIA,
 • projektowanie systemów teleinformatycznych w zakresie sieci przemysłowych,
 • projektowanie systemów sterowania opartych na sterownikach PLC
 • tworzenie specyfikacji technicznych
 • przygotowywanie technicznych zapytań ofertowych
 • nadzór nad realizacją projektów

Oferujemy:

 • zatrudnienie i rozwój w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
 • przyjazne i komfortowe warunki pracy
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji;
 • dostęp do nowoczesnych narzędzi informatycznych;
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (elektryk, automatyk lub pokrewne),
 • doświadczenie w zakresie wykonywania dokumentacji projektowej min. 2 lata,

mile widziana znajomość zagadnień instalacji słaboprądowych (CCTV, SSP, KD)

 • znajomość oprogramowania AutoCad, EPLAN lub innych do wspomagania projektowania
 • umiejętność organizacji pracy, samodzielność, dyspozycyjność.
 • dobra znajomość języka angielskiego

2017-08-09

Oferty pracy

ARCHITEKT

Opis stanowiska

 • Samodzielne wykonywanie projektów branży architektonicznej;
 • Definiowanie zakresu prac projektowych;
 • Przygotowywanie koncepcji architektonicznych i projektów wykonawczych;
 • Nadzór nad przygotowaniem projektów budowlanych do pozwolenia na budowę;
 • Współpraca w zespołach wielobranżowych;
 • Prowadzenie uzgodnień z klientem oraz z innymi branżami;
 • Terminowość i jakość realizowanych projektów;

 

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe – Architektura;
 • Uprawnienia budowlane do projektowania architektonicznego bez ograniczeń;
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa budowlanego, warunków technicznych oraz procedur administracyjnych;
 • Biegła znajomość oprogramowania CAD;
 • Doświadczenie we wszystkich fazach inwestycji (od koncepcji do budowy);
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy;
 • Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność;

 

 

 

ASYSTENT KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

Opis stanowiska

 • Udział w projektowaniu konstrukcji stalowych i żelbetowych;
 • Analiza obliczeń statyczno–wytrzymałościowych elementów konstrukcyjnych;
 • Opracowywanie dokumentacji technicznej budowlanej, wykonawczej oraz warsztatowej zgodnie z obowiązującymi normami oraz Prawem Budowlanym;
 • Opracowywanie na podstawie dokumentacji zestawień elementów przeznaczonych do zamówienia;
 • Analiza dokumentacji technicznej klientów (w tym w języku angielskim);
 • Współudział w przygotowywaniu projektów wielobranżowych i innowacji;
 • Wykonywanie rysunków warsztatowych w programie AutoCAD (mile widziana znajomość Advance Steel)
 • Terminowość i jakość realizowanych projektów;

 

Wymagania

 • Doświadczenie zawodowe – min. dwa lata pracy w projektowaniu;
 • Wykształcenie wyższe, studia II stopnia – Wydział Inżynierii Lądowej;
 • Znajomość programu Robot Structural Analysis Professional, AutoCAD;
 • Dobra znajomość przepisów prawa budowlanego, warunków technicznych oraz obowiązujących norm branżowych;
 • Biegła znajomość oprogramowania CAD;
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy;
 • Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność;

 

Kontakt:

krzysztof.rumian@biprostal.com.pl

2017-05-08

Wsparcie techniczne dla ArcelorMittal Poland S.A.

BP Biprostal Sp. z o.o. prowadzi wsparcie techniczne dla ArcelorMittal Poland S.A. w przygotowaniu zadań inwestycyjnych w Polsce.

2017-02-17

Zapytanie ofertowe

W związku z ubieganiem się przez Biuro Projektów Biprostal Sp. z o.o. o uzyskanie dotacji w ramach programu Bon na doradztwo zapraszamy firmy uprawnione do wykonania tego zamówienia o składanie ofert wg poniższej specyfikacji.

Załącznik nr 2

do wniosku o dofinansowanie

CZĘŚĆ A Wzór zapytania ofertowego

 1.                   Dane Zamawiającego:

Nazwa Zamawiającego

BIURO PROJEKTÓW BIPROSTAL SP. Z O.O.

Adres siedziby

UL. KRÓLEWSKA 57, 30-081 KRAKÓW

NIP

6772368370

Osoba do kontaktu

grzegorz.balda@biprostal.com.pl

Nr telefonu

12- 29-34-460

Adres e-mail

sekretariat@biprostal.com.pl

 2.                   Dane dotyczące zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Zamawiającemu prowadzących do optymalizacji zarządzania kapitałem ludzkim.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca:

- dokona opracowania macierzy kompetencji, zgodnie ze standardem EQF i PRK

- opracuje testy kompetencji dla poszczególnych kompetencji,

- przeprowadzi audyt kompetencji oraz wskaże luki kompetencyjne poszczególnych pracowników objętych systemem.

 

Termin realizacji zamówienia

 • od dnia 15 maja 2017 do dnia 31 października 2017.

Termin i sposób składania ofert

 • od dnia 17 lutego 2017 do dnia 24 lutego 2017

e-mail sekretariat@biprostal.com.pl

Termin związania ofertą

 120 dni

 3.                   Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Lp.

Warunek udziału w postępowaniu

Opis w jaki sposób Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunku

1.

Podmiot posiada siedzibę na terenie RP i akredytację Ministerstwa Rozwoju - akredytacja ośrodka innowacji  lub

Dokument potwierdzający posiadanie akredytacji ośrodka innowacji (akredytacja Ministerstwa Rozwoju)Podmiot posiada siedzibę na terenie RP i jest wpisany do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Dokument potwierdzający wpis do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez PARP.

2.

Podmiot dysponuje odpowiednim potencjałem, w tym potencjałem kadrowym do wykonania przedmiotu zamówienia

Posiada 2 konsultantów dysponujących umiejętnościami przygotowania macierzy kompetencji i prowadzenia oceny kompetencji, zgodnie z PRK i EQF. 

W ostatnich 2 latach wykonał przynajmniej 2 zamówienia o charakterze tożsamym z niniejszym zapytaniem.

 

  4.                   Kryteria oceny ofert:

Kryterium obligatoryjne cena

Liczba punktów, którą można zdobyć za kryterium cena

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena

 

100

Pc=(Cmin/Cc) x pkt max

gdzie:

Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena

Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert

Cc – cena brutto oferty badanej

Pktmax – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium cena

 
   
   
 
   
   

 5.                   Informacje dodatkowe:

Wytyczne do przygotowania oferty

 1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
 2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3.  Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
 4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 5. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
 6. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 część B do wniosku o dofinansowanie.

Informacja dotycząca powiązań kapitałowych
lub osobowych

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)                  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)                  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)                   pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)                  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Informacja dotycząca zmiany umowy

Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego, za wyjątkiem zmian nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria oceny ofert (np. zmiana dotycząca danych adresowych stron umowy).

Informacja dotycząca finansowania przedmiotu zamówienia

Zamawiający ubiega się o przyznanie dofinansowania, na wykonanie przedmiotu zamówienia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.4.5 BONY NA DORADZTWO Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

…………………………………………………….

(data i podpis Zamawiającego)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 2

do wniosku o dofinansowanie

CZĘŚĆ B Wzór oferty

 1. 1.                  Dane oferenta:

Nazwa oferenta

 

Adres siedziby

 

NIP

 

Osoba do kontaktu

 

Nr telefonu

 

Adres e-mail

 

 

 1. 2.                  Dane dotyczące zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia/zakres oferty

 

Cena netto zamówienia

 

Cena brutto zamówienia (Cena zawiera wynagrodzenie za przeniesienie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wszelkich autorskich praw majątkowych do dzieł powstałych w ramach projektu oraz za przeniesienie wszelkich praw do dóbr własności przemysłowej i intelektualnej, które mogą powstać w związku z realizacją usługi[1]).

 

Termin realizacji zamówienia

 • od dnia … do dnia …

Termin związania ofertą

… dni

 

 1. 3.                  Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot należy do kategorii i dołączam dokumenty potwierdzające spełnienie warunku:

 

 

 

 

□  podmiot posiada siedzibę na terenie RP i akredytację Ministerstwa Rozwoju – akredytacja ośrodka innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne lub

□  podmiot posiada siedzibę na terenie RP i jest ujęty w prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Bazie Usług Rozwojowych (BUR)

 

 

 

 

Oświadczam, że posiadam następujący potencjał kadrowy, który zostanie wykorzystany do wykonania przedmiotu zamówienia:

 

 

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł naukowy (jeśli dotyczy)

Posiadane wykształcenie/doświadczenie/ umiejętności

Zakres prac w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia

 

 

 

 

 

           

 

 1. 4.                  Oświadczenia/zobowiązania Wykonawcy:

1.

Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,
a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)       uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)       posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)       pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2.

Zobowiązuję się do przygotowania pisemnego raportu z wykonanej usługi, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie. Raport zostanie sporządzony przez osoby wskazane jako potencjał kadrowy w niniejszej ofercie i będzie podstawą do wypłacenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 1. 1.                  Dodatkowe informacje/załączniki (jeśli dotyczy):

Dodatkowe informacje

 

Spis dołączonych załączników (jeśli dotyczy)

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………

data, pieczęć oraz czytelny podpis Wykonawcy[1]Szczegółowe uregulowania w zakresie przeniesienia ww. praw własności intelektualnej, w  tym pola eksploatacji zostaną uregulowane w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

3 Strony

Skocz do strony

1 2 3 >