PolskiEnglish

Pracownie projektowe

Pracownia Technologiczno-Mechaniczna

•  Maszyny i urządzenia dla wydziałów przemysłu hutniczego:
    - stalownie
    - walcownie
    - ciągarnie
    - wydziały profili zimnogiętych
    - zakłady uszlachetniania wyrobów hutniczych
•  Maszyny i urządzenia dla zakładów przemysłu metalurgii żelaza
    i metali nieżelaznych oraz koksowni
 

•  Zakłady utylizacji odpadów przemysłowych i komunalnych
•  Urządzenia transportu bliskiego
•  Bazy materiałowe
•  Magazyny, składowiska
•  Stacje paliw
•  Zbiorniki, silosy

Pracownia Energetyczna

•  Elektrociepłownie przemysłowe
•  Ciepłownie i kotłownie

•  Stacje sprężania powietrza i gazów technicznych
•  Instalacje odpylania obiektów i urządzeń przemysłowych
•  Instalacje wentylacji i klimatyzacji (HVAC)
•  Obiekty i instalacje chłodnicze
•  Pompownie wody
•  Oczyszczalnie ścieków
•  Sieci wodno-ściekowe


 

Pracownia Konstrukcji Budowlanych i Architektury

•  Obiekty i budynki przemysłowe
•  Obiekty użyteczności publicznej:
    - supermarkety
    - multikina
    - szkoły
    - szpitale
    - hotele
    - obiekty sportowe

    - kampusy uniwersyteckie
•  Obiekty i budynki o specjalnej konstrukcji stalowej i żelbetowej

•  Konstrukcje inżynierskie dla maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych

Pracownia Elektryczna i Automatyki

•  Stacje i sieci elektroenergetyczne (średniego i niskiego napięcia)
•  Instalacje elektryczne w obiektach przemysłowych i budownictwa ogólnego
•  Systemy zasilania, sterowania i regulacji linii technologicznych w:

    - obiektach hutniczych i przemysłowych
    - ciepłowniach i kotłowniach
    - pompowniach i oczyszczalniach ścieków
•  Układy "Building Management System" (BMS) w obiektach użyteczności publicznej
    - tzn. układy sterownia instalacjami elektroenergetycznymi, HVAC, ppoż., kontrolą dostępu
•  Lokalne Sieci Komputerowe (LAN)